ملاکات اعتبارسنجی تفسیر نزد اریک هرش و نقد آن از منظر اصول فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از دغدغه‌‌های همیشگی اصولیین و هرمنوتیستهای روش‌‌شناختی، دست‌‌یابی به ملاکاتی برای اعتبارسنجی تفسیرهای ارائه شده از متن در خصوص معنای مورد نظر مولف است. اریک دونالد هرش، مهمترین هرمنوتیست روش‌‌شناختی معاصر، با ارائه تعریفی از معنا و تقسیم آن به معنای لفظی و کاربردی، تلاش کرده ملاکی برای سنجش تفاسیر مفسران متن ارائه دهد. او با اتکاء به ژانر درونی متن و تعریفی که از آن ارائه می‌‌دهد، معتقد است مهمترین ملاک برای سنجش اعتبار تفاسیر مختلف، تناسب آنها با ژانر درونی متن به شرط رعایت قواعد و پیش‌‌فرضهای زبانی است. در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین نظرات او، نقدهای وارد بر آن از منظر اصول فقه نیز بیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for Validation of Interpretation According to Eric Hersh and Its Critique from the Perspective of the Principles of Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Massoud Fayyazi
Assistant Professor at the Institute of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

One of the constant concerns of the experts of legal methodology and methodological hermeneutics is to obtain certain criteria with which to assess the validity of interpretations of the text concerning the author's intended purpose and meaning. Eric Donald Hersh, the most important scholar of hermeneutics of contemporary methodology, has tried to provide a criterion for assessing the interpretations of textual commentators by providing a definition of meaning and dividing it into literal and practical. Relying on the internal genre of the text and the definition it offers, he believes that the most important criterion for assessing the validity of different interpretations is their relevance to the internal genre of the text, provided that the rules and presuppositions of the language are upheld. This article seeks to explain, examine and critically assess Eric Hersh's views from the perspective of the principles of jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles of jurisprudence
  • Hersh
  • validity in interpretation
  • authoritativeness