تطبیقات اصالة الحس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد عالی خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

2 استاد سطوح عالی حوزه

چکیده

دانش اصول جهت ارائه قواعدی کلی برای استنباط در فقه، تدوین شده است. اهمیت این قواعد از جهت کاربرد‌، متفاوت است و گاهی یک بحث و یا قاعده‌‌ای در علم اصول مطرح می‌گردد که خود، موجب پیدایش مباحث و قواعد دیگری ‌می‌شود که بالتبع بحث در این گزاره‌‌ها اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد. بحث «اصالة الحس» که در حجیت خبر واحد مطرح ‌می‌شود، از جملۀ این موارد است که در این مقاله کوشیده شده که بعد از طرح اصل قاعده‌، به تطبیقات آن در موارد زیادی پرداخته شود تا روشن گردد که به راستی اعتماد بر این اصل، راهگشا و مؤثر در استنباط گزاره‌‌های دینی است؛ ضمن ‌این‌که پرداختن به این موضوع بدین صورت، پژوهشی نو و ابتکاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applications of the Principality of Sensation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Shab Zendadar 1
  • Rasul Fadaei 2
  • Ruhollah Shirmahd 2
1 Professor of foreign jurisprudence and principles of Qom seminary
2 Professor of higher levels of the field
چکیده [English]

The discipline of legal methodology (ʿilm al-uṣūl) has been developed to provide general rules for inference in jurisprudence. The importance of these rules varies in terms of application; sometimes a discussion or a rule is brought up in the science of legal methodology, which, in turn, gives rise to other issues and rules. Consequently, the discussion surrounding these propositions will gain more momentum. The discussion regarding the "principality of sensation" (iṣālat al-ḥiss) that is raised in connection with the authoritativeness of solitary reports is one of the cases in which the application of the Principle of Sensation has been investigated. The aim is to make itclear that relying on this Principle is helpful and effective in inferring religious propositions not to mention the fact that addressing this issue in this way is a new and innovative research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • principality of sensation
  • likely sensation and feeling
  • dogmatic attribution