بررسی مبادی کلامی در دانش اصول فقه

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

اجتهاد و سطح 4حوزه (استاد درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه و جامعة المصطفی العالمیه).

چکیده

بحث مبادی، از قدیم مورد توجه دانشمندان علوم گوناگون بوده، پیوسته تکامل یافته است و اصولیان قدیم و حدیث نیز کم و بیش بدان توجه داشته‌اند وبحث از مبادی کلامی یکی از مصادیق مبادی‌پژوهی است. در این مقاله به تعریف مبادی و تفاوت آن با فلسفه علم اصول و پیشینه ورود مبادی کلامی در علم اصول اشاره شده است. گرچه علم اصول و علم کلام، ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند؛ولی سخن در ارتباط علم کلام و تأثیر آن بر علم اصول می‌باشد. یکی از مباحث پیچیده و دقیق آن شکل ارتباط قضایای حقیقی با قضایای اعتباری است. علم کلام به لحاظ سخن از مبدأ و معاد، از علوم حقیقی محسوب می‌گردد و در مقابل، علم اصول از علوم اعتباری به حساب می‌آید. در این نوشتار از صحت و عدم صحت کاربرد مبادی کلامی در علم اصول و موارد آن به صورت تحلیلی در اندازه یک نوشتار مختصر سخن خواهیم گفت و مواردی از مبادی کلامی در علم اصول ذکر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی مبادی کلامی در دانش اصول فقه

نویسنده [English]

  • Seyyed Sadegh Mohammadi
Ijtihad and Level 4 (Teacher of Foreign Jurisprudence and Principles at the Seminary and Al-Mustafa Al-Alamiya University)
چکیده [English]

 
بحث مبادی، از قدیم مورد توجه دانشمندان علوم گوناگون بوده، پیوسته تکامل یافته است و اصولیان قدیم و حدیث نیز کم و بیش بدان توجه داشته‌اند وبحث از مبادی کلامی یکی از مصادیق مبادی‌پژوهی است. در این مقاله به تعریف مبادی و تفاوت آن با فلسفه علم اصول و پیشینه ورود مبادی کلامی در علم اصول اشاره شده است. گرچه علم اصول و علم کلام، ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند؛ولی سخن در ارتباط علم کلام و تأثیر آن بر علم اصول می‌باشد. یکی از مباحث پیچیده و دقیق آن شکل ارتباط قضایای حقیقی با قضایای اعتباری است. علم کلام به لحاظ سخن از مبدأ و معاد، از علوم حقیقی محسوب می‌گردد و در مقابل، علم اصول از علوم اعتباری به حساب می‌آید. در این نوشتار از صحت و عدم صحت کاربرد مبادی کلامی در علم اصول و موارد آن به صورت تحلیلی در اندازه یک نوشتار مختصر سخن خواهیم گفت و مواردی از مبادی کلامی در علم اصول ذکر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلام
  • اصول فقه
  • مبادی
  • فلسفه علم اصول
  • قضایای حقیقی و اعتباری