استرآبادی و کاربست تبارشناسی تاریخی- علمی مساله در تفسیر تاریخی مسائل فقه و اصول و نقد و تحول آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و استاد سطوح عالی

چکیده

التفات به تاریخ و نقش آن در استنباط، فی الجمله انکارناشدنی است. با این وجود همواره برخی تحول‌آفرینان در افق بلندی سیر می‌کردند که از طریق پلکان نقد تاریخ و فهم تاریخی مسائل علمی حاصل شده بود. آنچه برای این دوراندیشان مساله اصلی بوده این است که آیا مسائل و گفتمان‌های پیرامون یک موضوع در طول تاریخ به همین شکل کنونی بوده است و گفتمان پیشین چگونه و چرا به وجود آمده و چه نسبتی با مساله و گفتمان کنونی داشته است؟ این پرسش‌های مهم در مورد علم و دانش بشری به فهم دقیقی از تاریخ منتهی شده و ابزارهای قیاسی خوبی را برای فهم تاریخ و سپس نقد تاریخی علم به دست داده است. یکی از این ابزارها، تبارشناسی علمی با معنای خاص این مقاله است. با توجه به اینکه در فقه و اصول نیز به عنوان دو دانش بشری که غیر از خود احکام و شریعت هستند، این پرسش‌ها و ابزار تبارشناسی قابل تطبیق است، به کیفیت تفسیر تاریخی فقه و اصول و برخی مسائل آنها به وسیله ابزار تبارشناسی و از دیدگاه امین استرآبادی پرداخته‌ایم.
در ضمن مقاله به این نتیجه رسیده‌ایم که اساسا غفلت از تاریخ مساله و تحلیل مسائل فقهی و اصولی و مبادی آنها بدون توجه به تاریخ آن مساله و مبدأ جایز نیست و به بیراهه رفتن است. بر همین اساس مسائلی چون تعریف فقه، مشروعیت تقلید و بلکه اساس حجیت و و جایگاه استدلالی و دلیلیتی اصول فقه مورد نقد و خدشه قرار می‌گیرد. در پایان نیز به ضرورت توجه به تفسیر تاریخی و فایده آن در نقد نقشه راه علمی رشته‌ها پرداخته و بر آنها تاکید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Esterabadi and the Application of Historical-Scientific Genealogy to the Historical Interpretation of Jurisprudence Issues and their Principles and Criticism

نویسنده [English]

  • Bagher Azadbakht
A graduate of Qom seminary and a professor of advanced levels
چکیده [English]

The reference to history and its undenıable role in inference is obvıous. However, there have always been some creators on the high horizon, who came through the stairs of criticizing history and historical understanding of scientific issues. What has been central to these forethoughts is whether the issues and discourses around a subject have been the same throughout history, and how and why did the previous discourse emerge, and what was its relation to the current discourse? These important questions about science and human knowledge have led to a detailed understanding of history and have provided good deductive tools for understanding history and then historical criticism of science. One of these tools is scientific genealogy with the specific meaning of this paper.
Given that in jurisprudence and principles as two human sciences other than laws and sharia, these questions and instruments of genealogy are applicable, to the quality of the historical interpretation of jurisprudence and principles and some of their issues by means of genealogy and we have discussed Amin Estrabadi's perspective.
In the meantime, the paper has concluded that neglecting the history of the issue and analyzing the jurisprudential issues and their principles is fundamentally irrelevant and irrelevant. Accordingly, issues such as the definition of jurisprudence, the legitimacy of imitation, but also the basis of authority and the position of reasoning and reasoning of the principles of jurisprudence are being criticized. Finally, it is necessary to pay attention to the historical interpretation and its usefulness in critiquing and emphasizing the scientific roadmap of the disciplines.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Interpretation of History of Science
  • Historical Critique of Problem
  • Scientific Genealogy
  • Esterabad
  • Historical Discontinuity
  • Historical Discourse