اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید صادق محمدی

فقه و اصول گروه فقه و اصول، مدرسه عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

ss.mohamadi20gmail.com

سردبیر

سید صادق محمدی

فقه و اصول گروه فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

ss.mohamadi20gmail.com

مدیر اجرایی

عزیزالله شیخ زاده

قرآن و مدیریت گروه قرآن و علوم طبیعی، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

azizullahshgmail.com
0000-0002-1883-9950

اعضای هیات تحریریه

علی رحمانی سبزواری

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

ali.rahmani1402gmail.com

محمدجواد فاضل لنکرانی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

fazellankaranigmail.com

محسن فقیهی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

mohsenfaqihi1402gmail.com

جواد مروی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

javadmarvi1402gmail.com

سیدصادق محمدی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

ss.mohamadi20gmail.com

محمد محمدی قائینی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

mm.qaiini1402gmail.com

جعفر نجفی (بستان)

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

jnajafibostan1402gmail.com

هاشم نیازی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

hashemniyazi1402gmail.com

سیدمحمد واعظ موسوی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

sm.vaezmousavi1402gmail.com